Auteursarchief: Michiel

Michiel

5 oktober 2022

Maandag 3 oktober 2022 overhandigde Michiel Roscam Abbing een check van € 750,- aan Marjo Hoedemaker in het olifantenverblijf van DierenPark Amersfoort. Het is de opbrengst van het boek Rembrandts olifant – In het spoor van Hansken (2016) én die van de vertaling Rembrandt’s Elephant. Following in Hansken’s Footsteps (2021). Naast auteur van het boek was Roscam Abbing gastconservator van de tentoonstelling over Hansken in Museum het Rembrandthuis in de zomer van 2021.

Marjo Hoedemaker, auteur Michiel Roscam Abbing en uitgever Dolf Weverink

Hansken, die in 1630 op Ceilon (het huidige Sri Lanka) geboren was, is ‘ambassadeur’ van de bedreigde olifanten op Sri Lanka. Het boek is opgedragen aan Marjo Hoedemaker, die in 2001 naar aanleiding van zijn 40-jarige jubileum bij DierenPark Amersfoort de Marjo Hoedemaker Elephant Foundation kreeg. Tijdens de tentoonstelling was een video presentatie te zien van Hoedemaker over olifanten als bedreigde diersoort en zijn stichting. Hoedemaker was tot 2011 hoofd dierverzorging van DierenPark Amersfoort en is nog steeds als adviseur verbonden.

‘Het is een stichting zonder overhead’, zei Marjo bij ontvangst van de cheque, ‘elke cent wordt besteed aan de missie van de stichting’. Die missie is een samenleving creëren waar mens en olifant naast elkaar in vrede kunnen bestaan, en, uiteraard, het instandhouden van de Aziatische olifant.

Dolf Weverink, uitgever van Leporello, doneerde exemplaren van de Engelse editie aan Hoedemaker om uit te delen aan internationale contacten. Hoedemaker zet zich internationaal in voor dierentuinen en soortbehoud van bedreigde diersoorten in het wild. In september 2022 kreeg Hoedemaker de Lifetime Achievement Award uitgereikt van de European Association of Zoos and Aquaria, een samenwerkingsverband van Europese dierentuinen, als dank voor zijn niet aflatende inzet.

1642, 27 oktober. Amsterdam (Doop oudste zoon van Cornelis van Groenevelt)

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt Gerardus, de oudste zoon van Cornelis van Groenevelt, Nederlands Hervormd, gedoopt (1). Wijst dit erop dat Cornelis van Groenevelt en Wilhelmina Sasbout op dat moment in Amsterdam wonen? Bij zijn ondertrouw in Amsterdam hadden beiden Amsterdam als woonplaats opgegeven, maar ze zouden in Den Haag trouwen. Helemaal zeker is het niet dat ze in oktober 1642 in Amsterdam wonen. Het kan immers ook zijn dat zij voor de bevalling van Den Haag naar Amsterdam is gekomen. Haar moeder, Sara Cornelisdr. van Heusden (1598-1671), is getuige bij de doop en woont in Amsterdam. Zij is echtgenoot van de operateur (chirurgijn) Sasbout Corneliszn. Souburgh (ca. 1597-1653).

1) “[Vader:] Cornelis van Groenevelt [moeder:] Willemmijne van Groenevelt [kind:] Gerardus [getuige:] Sara Sasbout”. Stadsarchief Amsterdam, DTB 42, p. 328. Met dank aan Marten Jan Bok.

1641, [niet lang na 19 december]. Den Haag (huwelijk van Cornelis van Groenevelt)

Vier dagen na de ondertrouw in Amsterdam, op 19 december 1641, verleent de chirurgijn Sasbout Cornelisz. Souburgh toestemming aan zijn dochter Willemina Sasbout om voor commissarissen van huwelijkse zaken van Amsterdam huwelijksgeboden aan te tekenen met “Cornelis Groenevelt jongman mede woonende alhier”, en daarna met hem te trouwen. Hij staat op het punt om naar Den Haag te vertrekken (1). Dat de huwelijksvoltrekking in Den Haag plaatsvindt, blijkt ook uit de aantekeningen bij de ondertrouw in Amsterdam op 15 december.

1) “Op huijden den 19 december anno 1641 compareerde voor mij Cornelis Tou not[ari]s in presentie vande nabeste getuijgen Sasbout Cornelisz. Souburch operateur ende steensnijder binnen deser stede mij Notario bekent staende op sijn vertreck nae Den Haege. Ende verclaerde hij comp[aran]t bij desen te consenteren ende wel te vreden te sijn dat Willemina Sasbouts sijn comparants dochter sal compareren voor de Heeren commissarissen der huwelyxe saecken binnen deser stede ende alsdaer te ver.. dat denselven sijnen dochter gebooden ver… ende gegeven sullen worden om met Cornelis Groenevelt jongman mede woonende alhier sollemneel te trouwen. Verspreckende dergenen[?] hij comp[aran]t bij desen dat de voornoemde Heeren commissarissen gelieven de Voors[ijde] gebooden te laten voortgaen, Geloovende daertegens niet te doen noch te gedogen gedaen te worden in geenderley manieren onder verbant als n… Alles oprecht gedaen t’Amsterdam te presenteren van Hendrick Vos ende Willem Willems als getuigen.” Uit: Stadsarchief Amsterdam, NAA 1421, p. 1175 (oud f. 105v), 19 december 1641. Notaris Cornelis Touw.