Categoriearchief: Geen categorie

1642, 27 oktober. Amsterdam (Doop oudste zoon van Cornelis van Groenevelt)

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt Gerardus, de oudste zoon van Cornelis van Groenevelt, Nederlands Hervormd, gedoopt (1). Wijst dit erop dat Cornelis van Groenevelt en Wilhelmina Sasbout op dat moment in Amsterdam wonen? Bij zijn ondertrouw in Amsterdam hadden beiden Amsterdam als woonplaats opgegeven, maar ze zouden in Den Haag trouwen. Helemaal zeker is het niet dat ze in oktober 1642 in Amsterdam wonen. Het kan immers ook zijn dat zij voor de bevalling van Den Haag naar Amsterdam is gekomen. Haar moeder, Sara Cornelisdr. van Heusden (1598-1671), is getuige bij de doop en woont in Amsterdam. Zij is echtgenoot van de operateur (chirurgijn) Sasbout Corneliszn. Souburgh (ca. 1597-1653).

1) “[Vader:] Cornelis van Groenevelt [moeder:] Willemmijne van Groenevelt [kind:] Gerardus [getuige:] Sara Sasbout”. Stadsarchief Amsterdam, DTB 42, p. 328. Met dank aan Marten Jan Bok.

1641, [niet lang na 19 december]. Den Haag (huwelijk van Cornelis van Groenevelt)

Vier dagen na de ondertrouw in Amsterdam, op 19 december 1641, verleent de chirurgijn Sasbout Cornelisz. Souburgh toestemming aan zijn dochter Willemina Sasbout om voor commissarissen van huwelijkse zaken van Amsterdam huwelijksgeboden aan te tekenen met “Cornelis Groenevelt jongman mede woonende alhier”, en daarna met hem te trouwen. Hij staat op het punt om naar Den Haag te vertrekken (1). Dat de huwelijksvoltrekking in Den Haag plaatsvindt, blijkt ook uit de aantekeningen bij de ondertrouw in Amsterdam op 15 december.

1) “Op huijden den 19 december anno 1641 compareerde voor mij Cornelis Tou not[ari]s in presentie vande nabeste getuijgen Sasbout Cornelisz. Souburch operateur ende steensnijder binnen deser stede mij Notario bekent staende op sijn vertreck nae Den Haege. Ende verclaerde hij comp[aran]t bij desen te consenteren ende wel te vreden te sijn dat Willemina Sasbouts sijn comparants dochter sal compareren voor de Heeren commissarissen der huwelyxe saecken binnen deser stede ende alsdaer te ver.. dat denselven sijnen dochter gebooden ver… ende gegeven sullen worden om met Cornelis Groenevelt jongman mede woonende alhier sollemneel te trouwen. Verspreckende dergenen[?] hij comp[aran]t bij desen dat de voornoemde Heeren commissarissen gelieven de Voors[ijde] gebooden te laten voortgaen, Geloovende daertegens niet te doen noch te gedogen gedaen te worden in geenderley manieren onder verbant als n… Alles oprecht gedaen t’Amsterdam te presenteren van Hendrick Vos ende Willem Willems als getuigen.” Uit: Stadsarchief Amsterdam, NAA 1421, p. 1175 (oud f. 105v), 19 december 1641. Notaris Cornelis Touw.