1641, 15 december. Amsterdam (Ondertrouw Cornelis van Groenevelt)

De eigenaar van Hansken, Cornelis Jacobssen van Groenevelt, gaat in Amsterdam in ondertrouw met Wilhelmina Sasbout. Voor de ondertrouw geeft hij zijn leeftijd op als 25 jaar en als uit Den Haag afkomstig. Zijn ouders leven nog en wonen in Den Haag. Hij geeft verder op in de Amsterdamse Koestraat te wonen. Zijn zwager Sacharias van Vosdingen en de moeder van de bruid, Sara Cornelisdr. van Heusden zijn getuigen. De geboden gaan naar Den Haag, waar de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden (1). In Den Haag is de ondertrouw ingetekend in de registers van de Grote of Sint Jacobskerk, eveneens op 15 december (2).

De ouders van Cornelis van Groenevelt zijn Jacob Gerritssen van Groenevelt en Burchje Jans van Rijswijck. Dat Cornelis inderdaad uit Den Haag afkomstig is en in die stad werd geboren, blijkt uit een akte uit november 1664. Bij zijn ondertrouw is hij 25 jaar en dat betekent dat hij circa 1616 geboren werd. Zijn zwager Sacharias van Vosdingen was gehuwd met Pleuntje Jacobsdr. van Groenevelt een oudere zus van Cornelis, die naar eigen zeggen omstreeks 1604 geboren was. De ouders van Wilhelmina Sasbout zijn Sasbout Cornelisz. Souburgh en Sara Cornelisdr. van Heusden. Zij werd in Delft gedoopt op 9 februari 1622. Sophia Sasbout, een oudere zuster van Willemina, woonde bij haar huwelijk (ondertrouw Amsterdam, 10 mei 1641) met Harmen Meijer in de Koestraat. Mogelijk logeerde Van Groenevelt tijdelijk bij haar. Ze blijven waarschijnlijk in Amsterdam wonen aangezien hun zoon Gerardus in oktober 1642 in Amsterdam wordt gedoopt.

1) “Den 15 december 1641 compareerden als vooren Cornelis van Groenevelt, uijt s’-gravenhaege out 25 Jaeren noch ouders hebbende in de Haege, geass[isteer]t met syn swaeger Sacharias van Vosdingen, woon[ende] in de Coestraet ende Willemijntie Sasboutt, van A[msterdam], out 18 jaer geass[isteer]t met Saertie Cornelis van Heusden, haer moeder, woon[ende] als vooren.” [getekend] Cornelis van Groenevelt. [Dan volgt de voorgedrukte tekst:] “Versoeckende hare drye Sondaeghse uytroepingen omme naer de selve de voorsz. trouwe te solemniseren, ende in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige verhindringhe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden dat se vrye persoonen waren, ende malcanderen in bloede —– waer door een Christelijck huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden, zijn hun hare gheboden ingewilliget”. Wilhelmina Sasbout tekent met een kruisje. In de marge staat aangetekend: “De acte van inteeckeninge in den Haege met vrunden consent is ingebracht ende was geteeckent C. Naggers klerck in den Haege.” “Voor ‘t 2e gebodt syns ouders consent in te brengen alsmede het consent van haer vaeder.” “Acte van de 19 Decemb. by not[ari]s Touw overgeleyt waer by blyckt des vaeders consent. / De geboden syn inde Haege gegaen ende was geteeckent C. Naggers clercq.” Uit: Stadsarchief Amsterdam DTB Ondertrouwregisters, Huwelijksintekeningen van de kerk, inv.nr. 457, p. 91. Met dank aan Martin Jan Bok.

2) “Cornelis van Groenevelt jongman van s Gravenhage met Willemtie Sasbout woonende tot Amsterdam.” [In marge: […]hagedr.?] Uit: Gemeentearchief Den Haag, inv.nr. 0377-01, nr 33 (ondertrouwboeken Grote of Sint Jacobskerk), f. 96a.