1669, 6 mei (Van Groenevelts weduwe legt verklaring af)

Procuratie van Willemina Sasbout, wonend te Delft, weduwe van jonker Cornelis Groenevelt, op Dirck van ‘s-Graven, wijnkoper, om te liquideren de aanspraken die zij heeft tegen Pouwels Reijnders [Paulus Rijmers] en diens vrouw Maria Sasbout, haar zwager en zuster. (1)

1) Op huiden den VIen meij anno XVI C negen ende ’t sestich compareerde voor mij P. van Roon notaris publicq bij den Hove van Hollandt geadmitteert in s Gravenhage residerende, mitsgaders voorde naargenoemde getuigen Juf. Willemina Sasbout wed. wijlen Jo.k [Jonker] Cornelis Groenevelt woonende tot Delft. Ende verclaarde onwederroepelick te constitueeren ende magtig te maken sulcx sij doet bij desen Dirck van ’s Graven wijnkoper alhier omme uit haar Constituantes name ende van harent wege te vereffenen, reeckenen ende liquideren ende sluijten van alle soodanige actien ende pretentien als de constituante spreeckende ende hebbende is, op ende jegens Pouwels Reijnders ende sijn huisvrouw maria Sasbout, haar consti[tuant]s zwager ende suster resp[ectievelijk] alles volgens de brieven ende bescheijden daarvan sijnde bijden geconstitueerde over te nemen bij weijgeringe van t geene voors[chreven] is met regt ofte bij forme van arrest ende justitie daaromme te spreecken alle dagen ende termijnen van regten waar te nemen, ende observeren sententie te hooren de selve ter executie te doen leggen ofte anders penningen te ontfanghen, quitantie van synen ontfangh te passeren advocaet ende procureur ad lites te mogen substituieren. Ende voorts desen aangaande alles te doen wes de constituante selfs present ende voor oogen soude cunnen ofte mogen alwaert datter naderende speciaelder last vereijste dan voors[chreven] staet. Beloovende de constituante van waarden te houden ende doen houden alle t’geene byde voorn[oemde] hare geconstitueeerde hierinne gedaan ende uijtgeregt sal werden onder verbant van haar persoon ende goederen geen uijtgesondert d’selve subjecteerdende ter bedwang van allen regten ende regteren ende specialick den Hove van Hollandt mits dat den geconstitueeerde gehouden blijft van sijn gehandelde te doen behoorlicke reecken[inge] bewijs ende relique. Aldus gedaan ende gepasseert in den Hage ter presentie van Willem van Aacken burger ende Nicolaes … als getuigen. [Ondertekend:] Willemyn wd van Groeneveldt.

Gemeentearchief ‘s-Gravenhage, Not. P. van Roon, ONA 581, fol. 263