1641, 29 juni. Den Haag (Van Groenevelt koopt een perceel in Den Haag)

Cornelis van Groenevelt koopt voor 200 gulden een ‘leeg erf’ aan de Bogerstraat in Den Haag van de metselaar Gijsbrecht Barentsen. Op 21 januari 1649 zou Cornelis’ vader dit nog altijd onbebouwde perceel, toen aangeduid als gelegen aan de zuidzijde van de Bogerstraat, aan de Sociëteit van ‘s Gravenhage verkopen ten behoeve van de bouw van de Nieuwe Kerk. Van Groenevelt was in 1641 teruggekeerd van zijn tournee langs de Oostzee en beschikte kennelijk over geld om te investeren. In september 1641 zou hij zijn broer Jan 600 gulden lenen.

1) “Wij Hendrick van Slijchtenhorst ende Steuer Snouck Schiltknape schepenen in s Gravenhage Oirconden eenen eygel[yck] dat voor ons gecommen ende erschenen es Gijsbrecht Barentsen met selver [?]. Ende hebbe nae wel ende wettel[ick] vercocht ende overgedragen te hebben als hij vercoopt ende overdraecht bij desen Cornelis Jacobsen van Groenevelt seecker ledich erft gelegen nae Bogaertstraet, ende dat soo breet ande lanck mitsgaders onder soodanige belenden als het den voors[chreven] vercooper op ten sestienden juny XVI C negenentwintich voor schepenen van s Gravenhage bij Jan Claesssen Boutersteijn wettelick es overgedraegen tot welcken brief of[?] die hem cooper nevens d’andere oude brieven t’voorschr[even] erve concernerende[?] neffens t’passeeren van desen sijn overgelevert om cortheijts willen, alles gerefereert wert. Van welcke voors[chreven] coop ende overdrachte hij vercooper bekende al wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penningen metten eersten, ende dat met de somme van twee hondert gulden hem aengetelt, d’selve daer van quiterende bij desen, sonder dat hij vercooper in eenige speciale waerborge gehouden zal zijn. Niettegenstaende de coustume van s Gravenhage ter contrarie. Alles sonder francke deses[?] oirconde soo hebben wij schepenen die segel hier onder aengehangen [op 29 juni 1641]. [Versozijde:] Registrata folio 494, 1641]” Uit: Gemeentearchief Den Haag, 6. Inventaris van het archief van de kerkmeesters van de Nieuwe Kerk, (1587) 1648-1810, nr. 432 (Eigendomsbewijs van een ledig erf aan de zuidzijde van de Bogerstraat, verkocht door Jacob Gerrits van Groenevelt, 1649 januari 21. Met retroacta, 1610-1641 en bijlage. Perkamenten charter van 29 juni 1641.