1641, 29 augustus. Den Haag (Cornelis van Groenevelt tekent een akte)

Cornelis van Groenevelt, de eigenaar van Hansken, ondertekent in Den Haag een akte met betrekking tot de vier nagelaten minderjarige kinderen van zijn overleden zuster Anneke. Ook andere familieleden, onder wie Cornelis’ vader, ondertekenen. De weduwnaar, Herman Bruynseel, zal de kinderen opvoeden en ieder bij hun huwelijk 100 rijksdaalders geven (1). Twee weken eerder was Cornelis van Groenevelt nog, met Hansken, in Rotterdam. Na een verblijf in Den Haag is hij met zijn olifant naar Amsterdam gegaan.

1) “Op huyden den 29en augustus XVI eenenveertig compareerden voor mij Walterus Rietraet openbaer Notaris bij den Hove van Holland geadmitteert in s Gravenhage residerende en de als getuygen naergenoempt d’eersame Herman Bruynseel [doorgestreept: ter eenre], ende Jacob Gerritssen van Groenevelt, [doorgestreept: ‘Gerrit Jacobsen van Groenevelt’], Jan Jacobsen van Groenevelt, Cornelis Jacobsen van Groenevelt, als grootvader ende oomen[doorgestreept: ‘van de’] respective van de onmondige kinderen met namen Dirckien

[doorgestreept: ‘Hermans’]

, Jacquementien, Jacob ende Isaack Hermans Bruijnseels daer moeder aff was Anneken Jacob van Groeneveltsd[ochte]r. de voorn[oemde] Herman Bruijnseel als vader [doorgestreept: ter andere syden], ende syn tesamen int minnel[ijken] ende vrindel[ijken] veraccordeert noopende de successie vande voors[chreven] onmondige kinderen heure moederlijcke goederen op manieren naervolgende: Eerstelijck belooft hij Bruijnseel ydereen van sijne voorn[oemde] kinderen soo xx deselven sullen gecomen sijn toe  mondig dage oft ten houwen staet voor haere moederlijcke goederen alsdan uijt te reijcken de somme van hondert rijcnd[aalders] maeckende onder haer vier de somme van duysent guld[en] ende voorts deselve onderhouden in costen ende dranck[,] sieck ende gesont leeven[,] lesen ende schrijven ende daer en boven deselve sijne voornoemde kinderen uytsetten naer sijne gelegentheyt ende discretie, ende alles doen des als goet vader schuldich is, ende behoort te doen, Ende oft gebeurde dat es van de voorschreven kinderen (des Godt verhoede) quaeme aftlijvich te werden, soo sal t’selve paert succerende ende de op de langslevende van de selve kinderen ende die als dan in leven sullen sijn.

Verbindende en competerende toe naercominge van t’gene voorschreven sijne huys ende erve gestaen ende gelegen int Noorteynde aen [?] ende voorts sijn persoon ende goederen toe allen regten ende rechteren bedwanck, alles geschiet ter goeder trouwen sonder arch oft list. Aldus gedaen ende gepasseert in s’Gravenhage ter presentie van Willem Potter ende Zacharias Jansen als getuygen hier toe gerequireert die dese mette voorschreven partyen gen ende my Notario hebben ondergetekend.

[Getekend]

Harmen Wouterssen Bruynseel, Willem Potter

Cornelis Jacobsen van Groenevelt, Zacharias Jansz.

T merck gestelt by de hande van Jacob Gerritsen Groenevelt [een doorsneden hakenkruis]

T merck gestelt van Jan Jacobssen Groenevelt [een hakenkruis]”.

Uit: Gemeentearchief Den Haag, notaris Walterus Rietraet, ONA 164, f. 138-138v.